Extras

Video thumbnail: NYC-ARTS "Kimono Style: The John C. Weber Collection"

NYC-ARTS

"Kimono Style: The John C. Weber Collection"

A visit to the Met for "Kimono Style: The John C. Weber Collection."

"Kimono Style: The John C. Weber Collection"

Video thumbnail: NYC-ARTS “Kimono Style: The John C. Weber Collection” Preview

NYC-ARTS

“Kimono Style: The John C. Weber Collection” Preview

A visit to the Met for "Kimono Style: The John C. Weber Collection."

“Kimono Style: The John C. Weber Collection” Preview